Menu

Doprava

Na Kolinecku je pom rn hust silni n s . Jej z klad tvo silnice 2. t dy slo 187 tvo c spojnici mezi silnic 1. t dy slo 22 (Klatovy Hora ovice Strakonice) a Su ic . Tato silnice je rovn nejfrekventovan j komunikac na Kolinecku. V odpoledn ch hodin ch v edn ch dn a ve ve ern ch hodin ch ned l se hodinov intenzita na t to silnici pohybuje mezi 40-60 vozov mi jednotkami. Zbytek silni n s t tvo komunikace t et t dy (Kolinec Velhartice, Kolinec B iny, Kolinec Mladice, Kolinec Mocht n), vedlej silnice, ostatn silnice a cesty. Druhou nejfrekventovan j trasou je silnice z Kolince do Velhartic. Na ostatn ch silnic ch ve sledovan oblasti je frekvence vozov ch jednotek mal . Dopravn dostupnost zlep uje krom hust silni n s t tak elezni n tra slo 185 z Hora ovic p edm st do Klatov a Doma lic.

Dopravn dostupnost z Kolince

Odkaz na j zdn dy vlak

Odkaz na j zdn dy autobus

st edisko vzd lenostn dostupnost
po silnici (km)
vzd lenostn dostupnost
po eleznici(km)
asov dostupnost
siln. hromadnou dopravou (min)
asov dostupnost
elezni n hrom. dopravou (min)
Su ice11111513
Hora ovice p .27 306344
Klatovy19282339
Plze 6389*/76x9293*/111x
esk Bud jovice90107175110
el. Ruda4277135124

s p estupem v Hora ovic ch p . / x s p estupem v Klatovech
pozn. U spojen s p estupy (Plze , . B., . R.) byla uva ov na pouze spojen s p estupem do 30 minut

Pramen: zpracov n podle j zdn ch d D a SAD

Deviatilita silnic a eleznic vedouc ch z Kolince

vzd lenost [km] KlatovySu iceHora ovice
po silnici191127
po eleznici 281130
vzdu nou arou15 920
deviatilita silnic1,261,21,35
deviatilita eleznic1,871,21,5
Pramen: vlastn zpracov n podle j zdn ch d D a SAD

Deviatilita silnic a eleznic vedouc ch z Kolince


Pramen: vlastn zpracov n podle tabulky . 20

Z p edchoz ho grafu je jasn patrn , e deviatilita eleznic vedouc ch z Kolince je v t ne deviatilita silnic. Tento fakt neplat u trasy do Su ice, kde je d lka eleznice i silnice shodn a tedy i deviatilita je u obou stejn . Jasn nejv t je deviatilita ve sm ru na Klatovy, kde jej hodnota dosahuje 87 %, co poukazuje na to, e vzd lenost po eleznici je t m dvojn sobn v porovn n se vzdu nou vzd lenost . Tento fakt je zp soben velmi lenit m reli fem, kter m tra vede. Koleje kop ruj rozlehl dol a vyh baj se les m, co trasu zna n prodlu uje. Nejni deviatilita je ve sm ru na Su ici, emu napom h kr tk vzd lenost a m n lenit reli f. Hodnota spojitosti (konektivity) elezni n ch trat je 0,33, co vypov d o tom, e spojitost je zde podpr m rn . Ve sledovan oblasti je stejn po et elezni n ch uzl jako p m ch spojen mezi nimi.

Spojitost (konektivita) elezni n s t

Pramen: vlastn zpracov n podle atlasu R

Vzd lenostn dostupnost Kolince po silnici


Pramen: zpracov no podle Autoatlasu R, 1:150 00
Zp t