MENU  |  GALERIE:   HISTORIE VE FOTOGRAFII |  RYBNÍKY |  SAKRÁLNÍ STAVBY |  PŘÍRODA

Doprava

Na Kolinecku je poměrně hustá silniční síť. Její základ tvoří silnice 2. třídy číslo 187 tvořící spojnici mezi silnicí 1. třídy číslo 22 (Klatovy – Horažďovice – Strakonice) a Sušicí. Tato silnice je rovněž nejfrekventovanější komunikací na Kolinecku. V odpoledních hodinách všedních dnů a ve večerních hodinách nedělí se hodinová intenzita na této silnici pohybuje mezi 40-60 vozovými jednotkami. Zbytek silniční sítě tvoří komunikace třetí třídy (Kolinec – Velhartice, Kolinec – Běšiny, Kolinec – Mladice, Kolinec – Mochtín), vedlejší silnice, ostatní silnice a cesty. Druhou nejfrekventovanější trasou je silnice z Kolince do Velhartic. Na ostatních silnicích ve sledované oblasti je frekvence vozových jednotek malá. Dopravní dostupnost zlepšuje kromě husté silniční sítě také železniční trať číslo 185 z Horažďovic předměstí do Klatov a Domažlic.

Dopravní dostupnost z Kolince

Odkaz na jízdní řády vlaků

Odkaz na jízdní řády autobusů

středisko vzdálenostní dostupnost
po silnici (km)
vzdálenostní dostupnost
po železnici(km)
časová dostupnost
siln. hromadnou dopravou (min)
časová dostupnost
železniční hrom. dopravou (min)
Sušice11111513
Horažďovice př.27 306344
Klatovy19282339
Plzeň6389*/76x9293*/111x
České Budějovice90107175110
Žel. Ruda4277135124

s přestupem v Horažďovicích př. / x s přestupem v Klatovech
pozn. U spojení s přestupy (Plzeň, Č. B., Ž. R.) byla uvažována pouze spojení s přestupem do 30 minut

Pramen: zpracování podle jízdních řádů ČD a ČSAD

Deviatilita silnic a železnic vedoucích z Kolince

vzdálenost [km] KlatovySušiceHoražďovice
po silnici191127
po železnici 281130
vzdušnou čarou15 920
deviatilita silnic1,261,21,35
deviatilita železnic1,871,21,5
Pramen: vlastní zpracování podle jízdních řádů ČD a ČSAD

Deviatilita silnic a železnic vedoucích z Kolince


Pramen: vlastní zpracování podle tabulky č. 20

Z předchozího grafu je jasně patrné, že deviatilita železnic vedoucích z Kolince je větší než deviatilita silnic. Tento fakt neplatí u trasy do Sušice, kde je délka železnice i silnice shodná a tedy i deviatilita je u obou stejná. Jasně největší je deviatilita ve směru na Klatovy, kde její hodnota dosahuje 87 %, což poukazuje na to, že vzdálenost po železnici je téměř dvojnásobná v porovnání se vzdušnou vzdáleností. Tento fakt je způsoben velmi členitým reliéfem, kterým trať vede. Koleje kopírují rozlehlá údolí a vyhýbají se lesům, což trasu značně prodlužuje. Nejnižší deviatilita je ve směru na Sušici, čemuž napomáhá krátká vzdálenost a méně členitý reliéf. Hodnota spojitosti (konektivity) železničních tratí je 0,33, což vypovídá o tom, že spojitost je zde podprůměrná. Ve sledované oblasti je stejný počet železničních uzlů jako přímých spojení mezi nimi.

Spojitost (konektivita) železniční sítě

Pramen: vlastní zpracování podle atlasu ČR

Vzdálenostní dostupnost Kolince po silnici


Pramen: zpracováno podle Autoatlasu ČR, 1:150 00
Zpět