Menu

Zpět školství

Školství v KolinciZe vzpomínek pamětníků a sebrané dokumentace.
Jan Vích
2015

Z historie školství v Kolinci, díl VI.

Školství v Kolinci v období 1950 - 1970 - postřehy z kronik

Školní rok 1950/51. Stav žactva. Učitelský sbor

Zpět

Učitelský sbor obou škol zůstává. Pouze za Rudolfu Smetanovou přichází na národní školu Jan Kalivoda z Rokycan. Ten setrvává na národní škole do 24.dubna 1950, kdy byl přeložen na školu v Čermné. Na jeho místo přichází Marie Nováková-Velhartická, choť ředitele střední školy v Kolinci.
Na střední škole dále působil odborný učitel Václav Hořica.
Učitelem náboženství byl vikář Jindřich Senft.První řada zleva: Květa Kopáčková (4.tř.), Irena Weberová (5.tř.), Míla Hubertová (5.), Jana Kohoutová (5.), Alena Veselá (4.), Lída Korcová (5.), Marie Faltýnová (4.), Zdena Zajícová (4.), Anna Hájková (4.), Dana Komárková (5.), Marie Koppová (5.), Vlasta Vališová (4.), Dáša Holubová (5.), Marie Malá (5.), Jarka Pavlíková (5.), Marie Komárková (5.).
Druhá řada zleva: Eva Zítková (4.), Marie Denková (5.), Hana Šímová (5.), Helena Hanusová (5.), Marie Kindelmanová (5.), Anna Zahálková (5.), Milan Průcha (4.), Jiří Průcha (5.), Ladislav Honzík (4.), Karel Kocourek (5.), Miroslav Vališ (5.), Jaroslav Bejvl (4.).
Třetí řada zleva: Jaroslav Honzík (4.), Miloš Vančata (5.), ?, Karel Pavlík (5.), Václav Kolář (5.), Václav Krásl (5.), Stanislav Preis (5.), Karel Novák (5.), Eman Pihler (5.).


Sedící v první řadě zleva: Babková J., Sedláková M., Simetová Z., Růžičková, Hanusová A., tř. uč. Kováříková M., Švajglová A., Dudová M., Knězová J., Hořejší, Vlasáková A., Babková J.
Prostřední řada zleva: Jílek F., Potužák L., Hlůžek F., Ouda Jos., Vališ Hynek, Malý Jan, Hájek Karel, Krausová J., Tremlová D., Kryslová Marie, Pavlíková M., Pluhařová A., Vizingrová A., Kotálová A., Rendlová M., Hamplová E.
Zadní řada zleva: Sedlák K., Boublík F., Javorský J., Sýkora L., Boublík Jan, Hasnedl Jos., Krejčí Em., Babka Jos., Kotál K., Tesařová V., Hejduková B., Pytlová L., Malá M., Tremlová M.

Nový školní řád

Zpět

1.února 1950 vstoupil v platnost nový jednotný školní řád. Součástí řádu je i zavedení žákovských knížek.

Změny v organizaci školy. Družina mládeže. Pionýr

Zpět

Poprve v historii školy se setkáváme se “školní družinou“. Podle výnosu KNV v Plzni měla být do konce roku při zdejší škole zřízena “Družina mládeže“, ve které by bylo pečováno o děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni. Družina však nebyla uvedena v činnost, protože nebylo možno obstarat vhodnou místnost.

První zpráva o organizaci svazu Pionýr je v souvislosti s učitelem Janem Kalivodou, který byl vyslán počátkem října 1949 na 14-ti denní školení vedoucích pionýrských skupin.

Politická angažovanost učitelstva

Zpět

Od r.1948 se stává pravidlem, že každý rok projde politickým školením některý z učitelů. Odmítnout, či znevážit tuto “péči o duchovno“, znamená doživotní zákaz práce v učitelské profesi. Odmítnutí veřejné angažovanosti učitelů v obci bylo pokládáno za neslučující se s postavením učitele v této době. Proto se řada učitelů angažovala v akcích jako byla podpora světového kongresu míru, oslav 1.máje, psaní rezolucí, pořádání sbírek, patronátech nad místní i závodní skupinou ČSM (Československý svaz mládeže), organizováním různých politických shromáždění obyvatel, lidových hlasování proti imperialistickým velmocem, pochodů míru, pořádání sbírek atd. Zvlášť byla sledována tzv. “Lánská akce“, jejímž cílem bylo získání žáků pro důležitá povolání národního hospodářství – hornictví a hutnictví a děvčat do kovooborů. Učitelé nesměli chybět v různých zemědělských komisích, které prováděly soupisy zvířectva, výnosů zemědělských plodin atd. Politickým úkolem školy byl i sběr mandelinky bramborové. Pro přílišnou angažovanost se mnohdy zapomínalo na hlavní poslání školy. Vzdělávat a vychovávat žáky. Školní inspekce ministerstva školství vyhodnotila tuto situaci a již v květnu r.1951 vydala výnos proti jakýmkoliv rušivým zásahům do školní práce. Učitelé přijali tento výnos s pochopením, a to se hned projevilo v celkovém zlepšení prospěchu žáků.

Nezapomenutelný úspěch pěvecko-recitačního kroužku

Zpět

Ze všech kroužků školy, a nebylo jich málo, si zaslouží pozornost kroužek pěvecko-recitační, vedený učitelem Karlem Kondrem. V něm pracovalo 69 žáků. Kroužek dosáhl velmi pěkných výsledků. Proto také 13.listopadu 1950 do zdejší školy zajel rozhlasový vůz československého rozhlasu z Českých Budějovic, aby zde pořídil několik nahrávek. Všichni žáci, učitelé i místní obyvatelé s nadšením hovořili o tomto zážitku a netrpělivě čekali na den, kdy uslyší z rozhlasu vysílání našeho pěveckého kroužku. Dočkali se 16.ledna 1951 v relaci školního vysílání pro vyšší stupeň středních škol pod názvem „Mladým budovatelům“ stanice Praha.

18.listopadu 1950 náš dětský sbor vyhrál okresní pěveckou soutěž sborů středních škol. Soutěžilo se v sušické sokolovně před vyprodaným sálem.

Hymna pěveckého sboru

Zpět

Závěrečné zkoušky žáků IV. ročníku střední školy

Zpět

Podle výnosu MŠVU (ministerstvo školství, věd a umění) z 15.3.1951 zakončili žáci IV. třídy střední školy školní docházku závěrečnou zkouškou.
Zkušební komise byla sestavena takto: předseda Josef Luhan, ředitel II. střední školy v Sušici, Jaroslav Drachovský, zástupce ředitele školy, František Mára, třídní učitel, MUDr. Emil Vančata, zástupce ONV referátu práce a sociální péče, Karel Pohl, zástupce MNV, Josef Reitmajer, zástupce okresní odborové rady a předseda závodní rady závodu Šumavan, Jaroslav Malý, zástupce okresního výboru ČSM.
Zkoušky se konaly v kreslírně školy. 8.června 1951 byla zahájena písemná část z jazyka českého diktátem, který diktovala učitelka Marie Kováříková. Po diktátu si zvolili žáci jedno ze tří slohových témat, která byla obsažena v zapečetěné obálce.
9.června učitel matematiky Václav Hořica otevřel obálku z matematickými příklady. Žáci si mohli vybrat 2 ze 4 matematických příkladů a 1 ze 2 příkladů geometrických a ty vypracovat ve 2 hodinové lhůtě.
Ústní zkoušky byly zahájeny 11.června v 7:30 hod. Po zahrání československé a sovětské hymny a proslovu hostů bylo započato se zkoušením z jednotlivých předmětů před komisí v pořadí: jazyk český, matematika, ruský jazyk a jeden z volitelných předmětů – dějepis, fyzika, chemie a přírodopis. Ústní zkoušky skončily v sobotu 16.června ve 12:30 hod.
Zkoušku s vyznamenáním vykonalo 11 žáků a 34 žáků prospělo. Zařazení žáků do povolání, jak uvádí se v kronice, “se dělo v celku v souladu s přáním žáků. Při výběru žáků do škol III. stupně bylo dbáno, aby děti dělníků a malých rolníků šly na studie a daly základ nové inteligenci.“
Výstižně je zapsán závěr celého školního roku 1950/51 ve školní kronice: „Zástupci veřejného života a masových organizací projevili spokojenost zvláště po stránce ideologického zaměření jednotlivých předmětů a plně zhodnotili přerod školy v školu socialistickou a vyzdvihli práci učitelů k tomuto přerodu směřující.“

Ukázka závěrečného vysvědčení ze Střední školy v Kolinci:
Přední strana vysvědčení.

Zadní strana vysvědčení absolventa Střední školy v Kolinci.

Školní rok 1951/52. Stav žactva. Učitelský sbor

Zpět

Ředitelem střední školy zůstává Otto Novák. Na střední školu nastoupila opět Marie Kůsová. Učitelem náboženství římskokatolického je vikář Jindřich Senft.
Na národní škole je řídícím učitelem František Košťálek, učitelkami Marie Nováková-Velhartická a Alena Reschová.

Z čistě “kádrových“ důvodů byla přeložena dlouholetá literní učitelka Marie Baťková! Po skončení školního roku potkal stejný úděl i ředitele Františka Košťálka, který byl přeložen do pohraničí na okres Stod.

Úbytek dětí

Zpět

Obě školy se od r. 1947 potýkají s citelným úbytkem počtu dětí. Důvodem je především odchod rodin do pohraničí. Také zřízení úplných škol ve Velharticích a Nalžovských Horách zasáhl do stavu žactva. V průběhu šk. roku 1951/52 bylo dalších 6 žáků z Chlístova převedeno do Klatov.
Dolní řada zleva: M. Denková, M. Jílková, M. Dudová, M. Hulcová, J. Fořtová, V. Hulcová, M. Kloudová, H. Chalupská, M. Kirchnerová, V. Kněz, Korec, Levý.
Prostřední řada zleva: M. Hanusová, Král, F. Makrlík, J. Kopp, J. Dolejší, J. Lerach, V. Jílek, N. Dolejš, B. Korec.
Zadní řada zleva: Ředitel Jaroslav Drachovský, V. Hrouda, K. Kopáček, L. Fürbacher, E. Duda, třídní uč. Karel Kondr.

Školní rok 1952/53. Stav žactva. Změny ve vedení škol a učitelských místech

Vedením národní školy byl pověřen Karel Knödl z Dolního Krušce.
Ředitelem střední školy byl jmenován již na začátku prázdnin Jaroslav Drachovský

.

Na střední školu byli od 1.září 1952 nově ustanoveni učitel Antonín Smola (*18.6.1913 - †25.7.1994) a učitelka Daniela Kučerová z Klatov.
Dnem 1.dubna 1953 přichází za učitelku Marii Kondrovou-Kováříkovou učitel Zdeněk Bešta (*26.1.1929).

Rozhořčení rodiče žáků národní školy

Zpět

Odchodem zkušených učitelů na národní škole nastaly problémy nově dosazenému řediteli Karlu Knödlovi. Z učitelek zůstal jen Alena Reschová. Nově na školu ustanoveni čerstvé absolventky pedagogických gymnazií Anna Kourová z Dolního Staňkova a Jana Dvořáková z Hrdlovky u Duchcova. Pro nemoc a následné ukončení služby Jany Dvořákové 7.října bylo nutné opět spojit ročníky ve třídách.

Situace se změnila 1.11.1952 příchodem učitele Petra Trčky, který se vrátil z výkonu vojenské služby. Ve stejnou dobu nastoupila Anna Gregoriadesová ze Střelských Hoštic a Alena Reschová byla přeložena do Hartmanic. 1.ledna 1953 opět dochází ke změně. A. Gregoriadesová je přeložena na zdejší střední školu a za ní ustanovena R. Koukolová ze Sušice, která zde setrvala do konce března. Na její místo přichází Eva Černá z Klatov.

A to již dochází trpělivost zdejší rodičovské veřejnosti. Delegace rodičů se obrátila s rozhořčením na okresního školního inspektora, který musel vzniklou situaci řešit a rozhořčené rodiče uklidnit.


Zadní řada zleva: Libuše Švarcová, Růžena Aušprunková, ?, Jana Kopáčková, Jankovská, Růžena Zimmermannová, Anna Kislingerová, Jílková, M. Dolejšová, Široká.
Prostřední řada zleva: Marta Beníšková, Anna Šímová, Zdeňka Vlasáková, ?, Jarmila Knězová, Marie Roztočilová, Jiřina Trejbalová, ?, ?, Věra Lívová, M. Dudová, ?.
Sedící zleva: Fr. Muchka, Jan Bejvl, Jan Pihler, Mir. Dolejší, Vlad. Svoboda, Jan Kopp, Karel Krýsl, Ladislav Lajpold, Jiří Novák, Jiří Drachovský.


První řada sedící zleva: Kindelman (Vlčkovice), M. Vališ (Ujčín), Janeček (Ujčín), Fr. Schödl (Kolinec), ?, V. Lajpold (Kolinec), Uhlík (Kolinec), V. Princ (Ujčín), Bednář (Smrčí), Fr. Kopp (Kolinec).
Prostřední řada zleva: Matějovicová (Kolinec), ?, Libuše Márová (Kolinec), Zahálková (Brod), ?, Irena Kopáčková (Kolinec), Jiř. Koppová (Kolinec), Pavlíková (Vlčkovice), ?, J. Heřmanová (Ujčín).
Zadní řada zleva: ?, Zimmermannová (Kolinec), ?, učit. Růžena Janoudová, ?, J. Beníšková (Kolinec), Holubová (Puchverk).

Stojící zleva: J. Janeček, Zd. Kloudová, L. Němec, M. Hosnedlová, H. Štěpánková, J. Faltýn, A. Bejvlová, B. Roztočilová, M. Korcová, Novák, Zd. Rendlová, J. Žižka.
Sedící zleva: K. Hejduk, J. Jílek, J. Žižka, M. Jílková, M. Švajglová, M. Jílková, M. Pohlová.
První řada zleva: H. Princová (Ujčín), Urbánková (Kolinec), L. Dudová (Kolinec), L. Štěpánková (Kolinec), Chroustová (Kolinec), Nováková (Brod), Krejčová (Vlčkovice).
Sedící v druhé řadě zleva: Uhlíková (Kolinec), Janečková (Puchverk), M. Honzíková (Kolinec), Koželuhová (Smrčí), p. učit. Eva Černá, R. Jílková (Kolinec), F. Fous (Kolinec), Kloud (Brod), Lauda (Kolinec).
Stojící vzadu zleva: Hanus (Ujčín), Janko (Ujčín), Pavlík (Vlčkovice).

Nové prostory mateřské školy

Zpět

20. dubna se konečně přestěhovala mateřská škola do budovy čp. 55 bývalého hostince u Brunerů. Uvolnila se tak jedna učebna pro potřeby národní školy.

Změna školského zákona

Zpět

Podle nového školského zákona ze dne 24.dubna 1953 přechází školy na povinnou osmiletou docházku. To znamená, že školu opouští nejen absolventi IV. ročníku střední školy po vykonání závěrečných zkoušek, ale i žáci, kteří dokončili osmý školní rok. Na škole tedy vychází 104 žáci.

Školní rok 1953/54. Osmiletá střední škola

Zpět

Nový školský zákon zkrátil povinnou školní docházku dětí z 9 na 8 roků. Zároveň ruší samostatné vedení škol středních a národních a zavádí jednotnou školu s oficiálním názvem „osmiletá střední škola".

K tomuto opatření proběhla bouřlivá debata. Nic platno, jak bylo konstatováno ve školní kronice: „Naše průmyslová a zemědělská výroba, náš hospodářský plán, potřebuje co možno nejvíce a nejlepších pracovníků. Od nové školy se žádá, aby vychovala mládež s fyzickými schopnostmi, abychom mohli úspěšně budovat socialismus.“
Jaká podobnost s vytýčenými úkoly škol v době válečné!

Přihlášky do výběrových škol

Zpět

Ve šk. roce 1953/54 dochází ke změnám v přijímání žáků do výběrových škol. Žáci nově podávají přihlášky do 30.dubna řediteli školy. Učitelé a vedení školy se následně na poradě o přihláškách rozhoduje o „doporučeních“. Nesmí být opomíjena třídní příslušnost žáka, angažovanost rodičů, religiozita (zbožnost), vyvázání z povinnosti k zemědělství a další faktory včetně politické příslušnosti rodičů, angažovanosti žáka v organizaci Pionýr, brigádnické činnosti aj.

Na základě těchto kritérií bylo doporučeno naší školou 18 žáků z 53 vycházejících k zařazení k příjímacím zkouškám na výběrové školy. Vybraní žáci pak absolvovali celostátní písemné přijímací zkoušky z jazyka českého a matematiky.

Změna na učitelských místech. Statistika

Zpět

Na školu byla nově ustanovena učitelka Alena Zemanová ze Sušice a Marie Havlová ze Žihobec. Učitel Antonín Smola je přeložen na školu do Velhartic. Ten se vrátil zpět dne 1.11.1953 a tím bylo možné při šesté třídě zřídit pobočku.
Po vykonání základní vojenské služby se vrátil na školu 1.11.1953 učitel Karel Jindřich a Alena Zemanová přeložena na školu do Rejštejna. Na její místo nastoupil bývalý ředitel národní školy v Kolinci František Košťálek.
4. třída čtvrtá řada zleva: K. Urbánek, M. Novák, Fr. Chroust, L. Hanus, L. Němec, J. Žižka, J. Jílek, K. Hejduk, J. Žižka.
4. třída třetí řada zleva: M. Jílková, A. Bejvlová, M. Hosnedlová, M. Švajglová, M. Korcová, Zd. Kloudová, M. Pohlová, B. Roztočilová, M. Jílková, H. Štěpánková, Zd. Rendlová.
3. třída druhá řada zleva: M. Průchová, A. Vančatová, J. Dudová, J. Korcová, M. Vávrová, M. Krýslová, H. Reitmaierová, J. Jílková, M. Kislingerová, M. Široká, J. Rendlová.
3. třída první řada zleva: V. Adamovský, J. Trojan, ?, J. Lajpold, V. Chroust, J. Němec, J. Heřman, V. Kocourek, V. Žižka, K. Varcoller, I. Suk.

J. V. Stalin, K. Gottwald

Zpět

Po úmrtí Josefa Vissarionoviče Stalina 5.března 1953 a 14.března 1953 úmrtí Klementa Gottwalda se hledají nové vzory pro mládež a názorové proudy. Začíná se slavit „Měsíc československo-sovětského přátelství“, věnuje se velká pozornost plenárním zasedáním ÚV KSČ, oslavuje se hrdinství Julia Fučíka.

Školní rok 1954/55. Stav učitelstva a žactva

Zpět

Změny v učitelském kolektivu, nový zástupce ředitele

Zpět

Od 1.září 1954 jmenován zástupcem ředitele školy Karel Kondr místo K. Knödla, který nastoupil vojenskou službu.
Nově ustanoveny na školu učitelky Jiřina Krupová-Bulková z okresu Kralupy n/Vltavou, rodačka z Kolince (*27.9.1923), Růžena Janoudová (*17.3.1932) učitelka z Velhartic a Andrée Platovská (*13.1.1926). Školu opustil Karel Jindřich, Anna Kourová přeložena na školu do Velhartic a Marie Havlová do Hlavňovic.

I. celostátní spartakiáda

Zpět

Od podzimu r. 1954 provádí nácvik s vybranými žáky učitelé M. Kůsová a Antonín Smola. Za ztížených podmínek, neboť škola nemá tělocvičnu a sál tělovýchovné jednoty Jiskra (Sokol) není v zimě vytápěn, byly směrnice pro nácvik dodržovány. Tak se mohli žáci naší školy předvést na okresní, krajské i celostátní spartakiádě. V domácím prostředí se předvedli dne 25.května 1955.

V průběhu let 1950 – 1955 působili na našich školách

Národní škola: František Košťálek, Marie Baťková, Rudolfa Smetanová, Marie Vaňková, Jan Kalivoda, Marie Nováková – Velhartická, Petr Trčka, A. Gregoriadesová, R. Koukolová, Eva Černá, Jana Dvořáková, Alena Zemanová, Marie Havlová, Anna Kourová, Jiřina Krupová, Růžena Janoudová, Marie Bezděková – Marková, Jaroslava Pikešová.

Střední škola: Antonie Prokšová, Marie Kůsová, Karel Kondr, Jaroslav Drachovský, Václav Hořica, František Mára, Marie Kováříková, Karel Jindřich, Marie Kůsová, Alena Reschová, Anna Kourová, Jana Dvořáková, Karel Jindřich, Zdeněk Bešta, Antonín Smola, Andreé Platovská, Marie Turnerová – Veithová, Marie Kučerová, Jan Váňa.

Ředitelé střední školy: Otto Novák, od 1.9.1952 Jaroslav Drachovský.
Zástupce ředitele: od 1.9.1954 Karel Kondr.

Ředitelé národní školy: František Košťálek, Karel Knödl od 1.9.1952.
Náboženství: vikář Jindřich Senft.

Školní rok 1955/56. Stav učitelstva a žactva Osmileté střední školy v Kolinci

Zpět


1. stupeň: Karel Knödl, Fr. Košťálek, Růžena Janoudová, Jiřina Krupová.
2. stupeň: ředitel školy Jaroslav Drachovský, zástupce ředitele Karel Kondr.
Učitelé: Marie Turnerová - Veithová, Marie Kučerová, Antonín Smola, František Mára, Andreé Platovská, Jan Váňa.

Změny v průběhu roku: Václav Hořica přeložen na školu do Velhartic, Marie Kůsová odešla do Volyně, Růžena Janoudová přeložena do Sušice a na její místo nastoupila Marie Bezděková (později provdaná Marková).
Od 1.2.1956 nově ustanovena 3. třída, ve které je nová učitelka Jaroslava Pikešová.

Nejzajímavější události školního roku

Zpět

Začátkem školního roku začal pracovat na škole včelařský kroužek pod vedením učitele Františka Košťálka.
10.listopadu účast žáků naší školy v celostátní štafetě “Poselství míru“ na úseku Kolinec – Puchverk.
23.listopadu 1955 beseda s rodiči na téma výchovy mládeže v duchu pedagogických zásad pedagoga Makarenka.
Poslední vyučovací den roku 1955 se konala školní oslava ve znamení “Dědy Mráze“.


Školní rok 1956/57. Stav učitelstva a žactva Osmileté střední školy v Kolinci

Zpět

Ředitel školy: Jaroslav Drachovský, zástupce ředitele: Karel Kondr
Učitelé:
1. stupeň: Karel Knödl, Hana Beránková, František Košťálek, Jiřina Krupová, Marie Bezděková.
2. stupeň: Marta Potužníková, Antonín Smola, Anna Gregoriadesová, Marie Kučerová, Andreé Platovská, František Mára, Marie Kondrová.
Vychovatelky družiny mládeže: od 4.9.1956 do 31.12.1956 Anna Rendlová, od 1.1.1957 Anna Švábová.Sedící zleva: ?, M. Naušová, Bl. Švarcová, ?, Zd. Rupertová, H. Sovová, M. Oudová.
Prostřední řada zleva: J. Zimprich, M. Nováková, ?, A. Rupertová, M. Fořtová, Weberová, Zd. Rippl.
Zadní řada zleva: učitelka Zdena Rupertová, V. Valdman, L. Šírek, ?, Fr. Kučera, Jarolím, K. Kondr, V. Císař.

Stojící zleva: Zd. Kloudová, ?, A. Kolářová, L. Haasová, M. Knězová, M. Jílková, H. Kratochvílová, M. Kotalová, A. Bořánková, M. Hosnedlová, M. Korcová, A. Bejvlová, M. Jílková, J. Faltýn, J. Janeček, V. Hanus.
Klečící zleva: J. Jílek, V. Chroust, P. Kotal, Fr. Kotal, ?, K. Hejduk, ?, V. Kohout.
Foto 8B: Školní rok 1956-57 Osmileté střední školy v Kolinci
Stojící zleva: uč. A. Platovská, Roztočilová, Vodičková, Pohlová, Švajglová, Pavlíková, Kubečková, Tomášková.
Stojící v přední řadě zleva: Zíbarová, Rendlová T., Šafaříková, Pavlíčková Zd., Pavlíčková Jar., Mautnerová, Rendlová Zd., třídní učitel Fr. Mára.
Sedící zleva: Vojta, Novák M., Němec Lad., Ludvík, Liška St., Novák Václ., Sejpka.

Zřízení družiny mládeže

Zpět

Začátkem školního roku 1956/57 začíná pracovat na škole družina mládeže v prostorách budovy národní školy. Denní režim je od 10.30 do 16.30 hodin. Družinu mládeže navštěvuje denně průměrně 35 žáků 1. – 5. ročníku.

Nejzajímavější události školního roku

Zpět

6.září akce hledání mandelinky se zúčastnila celá škola. Bylo nalezeno 300 brouků.
Měsíc československo-sovětského přátelství vyvrcholil 7.11. štafetovým během žáků na trati Kolinec – Kašovice a téhož dne večer veřejnou oslavou pro občanstvo v sále U Suchánků. Program se žáky i učiteli nacvičili Fr. Mára a Karel Kondr.
V podzimních měsících se vyskytly ve škole případy infekční žloutenky.
16.12.1956 akce “Děda Mráz“ se nesetkala, zvláště u veřejnosti, s velkým pochopením. Účast občanstva byla velmi malá.
Ve dnech 17. – 22. června 1957 byly vykonány závěrečné ústní komisní zkoušky žáků osmých tříd. Předsedou komise byl ředitel školy v Mlázovech Josef Bauer.

Školní rok 1957/58. Stav učitelstva a žactva Osmileté střední školy v Kolinci

Zpět

Ředitel školy: Jaroslav Drachovský, zástupce ředitele: Karel Kondr
Učitelé:
1. stupeň: Karel Knödl, Hana Beránková, František Košťálek, Jiřina Krupová, Marie Bezděková, Libuše Bicencová.
2. stupeň: Marta Potužníková, Antonín Smola, Anna Gregoriadesová, Marie Kučerová, Andreé Platovská, František Mára, Marie Kondrová.

Změny: Na 2. stupeň za Annu Gregoriadesovou nastoupil Josef Baur. Za Andreé Platovskou na 1.stupni vyučuje Hana Ondřejová ze Soběslavi. Od 1.4.1958 za Karla Knödla (odchod do Žichovic) nastupuje Libuše Bicencová.
Vychovatelkou školní družiny je Anna Švábová.

Stojící zleva vzadu: Zajíc Václ., Novák Jos., Roztočil Jos., Sova Jan, Stach Ant., Sechter, Novák Jar., Faltýn Jindřich.
Prostřední řada zleva: Kovářík Jar., Vích Jan, Honzík Vlast., Kubečková, ? , Matoušová Blanka, Pintíř Boh., Fořt Zd.,Vaněček Jar..
Sedící zleva: Housarová Jana, Kodýdková Vl. , Kindelmanová, Kindelmanová, tř. uč. Beránková Hana, Suková Vanda, Holubová Mirka, Švarcová Marcela.

Vpředu první řada zleva: Anna Korcová, Frant. Reitmaier, Jan Svátek, Zdena Frančíková, učit. M. Bezděková-Marková, Jiřina Jílková, Josef Švajgl, Miroslav Jílek, Eliška Kyslová.
Prostřední řada zleva: Jan Bejvl, Alena Matoušová, Marie Pavlíková, Jiřina Krupová, Jarmila Petrmichlová, Jiřina Kroupová, Marie Kopáčková, Květa Housarová, Václav Uhlík.
Zadní řada zleva: František Šíma, Stan. Roztočil, Josef Zahálka, Karel Kodýdek.
Třetí řada zleva: E. Hána, V. Kolář, V. Fürbacher, K. Hyďha, V. Kocourek, J. Lajpold, V. Bořánek, Fr. Chroust, V. Kolář, V. Heřman, V. Adamovský.
Druhá řada zleva: J. Korcová, K. Kolář, V. Korec, Matějíček, J. Heřman, L. Kohout, R. Hubená, M. Krýslová, J. Dudová.
První řada zleva: V. Kirchnerová, A. Knězová, M. Ježková, J. Lišková, tř. uč. M. Faloutová-Potužníková, J. Jílková, M. Lerchová, M. Kopelentová, M. Kislingerová.


Sedící zleva: A. Kotěšovcová, A. Edrová, A. Jozová, J. Heřmanová, tř. uč. M. Kondrová, A. Krejčová, J. Jílková, M. Kindelmanová, A. Frančíková.
Prostřední řada zleva: J. Kopáčková, J. Baštářová, A. Bártová, Fr. Kopp, Fr. Hána, M. Dudová, J. Beníšková, M. Kubečková, M. Holubová, J. Kotalová.
Zadní řada zleva: Fr. Hofman, M. Janeček, J. Boublík, Fr. Leč, Zd. Bíza, J. Bednář, J. Jarolímek, V. Lajpold, J. Javorský.

Zřízení školní kuchyně a jídelny

Zpět

V přízemí školní budovy čp. 1 byl zahájen dne 1.září 1957 provoz školní kuchyně a jídelny (dosud ve stejných prostorách) s kapacitou 120-ti obědů denně.

Zajímavosti z rozmisťovacího řízení absolventů školy

Zpět

Po vykonání závěrečných zkoušek a ukončení školního roku bylo z 57 žáků obou vycházejících tříd, po předcházejících osobních pohovorech s jejich rodiči, ukončeno přijímací řízení.

Do důležitých odvětví hospodářství šli do oborů: 2 žáci hornictví, 5 žáků stavebnictví, 17 žáků zemědělství.
Na výběrové (střední školy s maturitou) bylo přijato po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek 18 žáků.

Prázdninový stanový tábor školy v Rejštejně

Zpět

O hlavních prázdninách prožilo 25 žáků naší školy s učiteli Hanou Ondřejovou a Jaroslavem Drachovským ml. ve stanovém táboře v Rejštejně týdenní pobyt.
Školní rok 1958/59. Stav učitelstva a žactva Osmileté střední školy v Kolinci

Zpět

Ředitel školy: Jaroslav Drachovský, zástupce ředitele: Karel Kondr.
Učitelé:
1. stupeň: Hana Beránková, František Košťálek, Jiřina Krupová, Libuše Bicencová, Marie Bezděková-Marková.
2. stupeň: Marie Kondrová, Marie Kučerová, Josef Baur, Hana Ondřejová, Marta Faloutová, Antonín Smola, František Mára. 1.2.1959 odešel na vlastní žádost František Mára na stř. školu do Březnice.
Vychovatelka školní družiny Anna Švábová byla zastoupena učitelem Františkem Rabou, který přišel ze školy z Velhartic.


Školní rok 1959/60. Stav učitelstva a žactva Osmileté střední školy v Kolinci

Zpět

Ředitel školy: Jaroslav Drachovský, zástupce ředitele: Karel Kondr.
Učitelé:
1. stupeň: Anna Švábová, Jiřina Krupová, Frant. Košťálek, Josef Kvíčala, Emilie Kohoutová.
2. stupeň: Marta Faloutová, Antonín Smola, Marie Kondrová, Marie Kučerová, Josef Baur, Hana Ondřejová, Jarmila Havelková.
Vychovatelem školní družiny je František Raba.
Správní zaměstnanci: Michael Muchka, Marie Muchková a Anna Bejvlová.


V průběhu let 1955 – 1960 působili na našich školách

Zpět

Národní škola: Karel Knödl, Fr. Košťálek, Růžena Janoudová, Jiřina Krupová, Marie Bezděková – Marková, Jaroslava Pikešová, Libuše Bicencová, Josef Kvíčala, Emilie Kohoutová.

Střední škola: Marie Turnerová – Veithová, Marie Kučerová, Antonín Smola, František Mára (od 1.2.1959 přestup do Březnice), Andreé Platovská, Václav Hořica (ve šk. r. 55/56 přeložen do Velhartic), Jan Váňa, Marta Potužníková, Anna Gregoriadesová, Josef Baur, Marta Faloutová, Jarmila Havelková.

Ředitel střední školy:20:11 28.01.2016 Jaroslav Drachovský, zástupce ředitele: od 1.9.1954 Karel Kondr.

Ředitelé národní školy:Karel Knödl (do 30.3.1958), František Košťálek od 1.4.1958 do 31.8.1960.
Vychovatelky družiny mládeže: Anna Švábová, František Raba (od 1.9.1958).
Náboženství: vikář Jindřich Senft (†30.3.1957), Vincenc Kubů.
Správní zaměstnanci: Michael Muchka, Marie Muchková a Anna Bejvlová.Školní rok 1960/61 – první rok v nově přejmenované republice – Československé socialistické republice.
Základní devítiletá škola v Kolinci

Zpět

Úpravou školského zákon z r. 1960 došlo ke změně struktury školství. Byly zřízeny základní devítileté školy (ZDŠ) a na ně navazující tříleté střední všeobecně vzdělávací školy (SVVŠ) nahrazující gymnázia. Tím dochází ke změně v názvu školy. Škola nese název Základní devítiletá škola v Kolinci.
Učebnice a školní potřeby poprvé bezplatně

Zpět

Bezplatné užívání učebnic a školních pomůcek přináší kromě řady pedagogických a organizačních problémů i řadu otázek:
Jak budou žáci i jejich rodiče hospodařit se svěřenými pomůckami a učebnicemi?
Není tento prvek ve výchově a vzdělávání mládeže nadčasový?
Je to dobrý počin k vytváření uvědomělého poměru ke společnému vlastnictví?
Vychováme tím skutečné “hospodáře“?

Stav učitelstva a žactva Základní devítileté školy v Kolinci

Zpět

Ředitel školy: Jaroslav Drachovský, zástupce ředitele: Karel Kondr.
Učitelé: 1. stupeň: Jiřina Krupová, Anna Švábová, Eva Toušová , Jarmila Havelková, Josef Kvíčala. Do starobního důchodu odešel František Košťálek.
2. stupeň: Antonín Hrabě, Anna Blahůtová, Marta Faloutová, Antonín Smola, Marie Kondrová, Marie Kučerová, Jan Trojan (příchod z Nýrska), Hana Ondřejová-Drachovská, Zdeňka Vaňková.
Vychovatelem školní družiny je František Raba, od 1.4.1961 Růžena Kazdová.
Správní zaměstnanci: Michael Muchka, Marie Muchková a Anna Bejvlová.

Zpět

Školní rok 1961/62. Stav učitelstva a žactva školy v Kolinci

Zpět

Ředitel školy: Jaroslav Drachovský, zástupce ředitele: Karel Kondr
Učitelé: 1. stupeň: Jiřina Krupová, Josef Kvíčala, Anna Švábová, Jaroslava Pokorná, Marie Marková.
2. stupeň: Marie Kučerová, Jan Trojan, Jaroslav Dolejší, Zdeňka Vaňková-Havlíková, Marta Faloutová, Antonín Smola, Marie Kondrová, Václav Hořica Vychovatelkou školní družiny je Růžena Kazdová.
Správní zaměstnanci: Michael Muchka a Marie Muchková odešli do důchodu 1.října 1961 po 40-ti leté službě naší škole. Na jejich místa nastoupila jako školnice paní Marie Nováková z čp. 2 a jako uklízečka paní Anna Varcollerová z čp. 70.ZpětŠkolní jídelna pod správou ZDŠ od 1.ledna 1962

Zpět

Školní jídelna: vedoucí kuchařka Adéla Švajglová, pomocné kuchařky Antonie Dolejší a Jarmila Knězová.

Školní rok 1962/63. Stav učitelstva a žactva školy v Kolinci

Zpět

Ředitel školy: Jaroslav Drachovský, zástupce ředitele: Karel Kondr.
Učitelé:
1. stupeň: Jiřina Krupová, Josef Kvíčala, Anna Švábová, Jaroslava Pokorná, Marie Marková, Jaroslav Boublík (13.2. -31.5.63).
2. stupeň: Marie Kučerová, Jan Trojan, Jaroslav Dolejší, Marie Kaňáková, Marta Faloutová, Antonín Smola, Marie Kondrová, Václav Hořica.
Vychovatelkou školní družiny je Růžena Kazdová.
Školní jídelna: vedoucí kuchařka Adéla Švajglová, Antonie Dolejší, Jarmila Knězová.
Správní zaměstnanci: Marie Nováková, Anna Varcollerová.

Zajímavosti ze školní kroniky

Zpět

Strohé zápisy zaznamenávají činnost žactva. Pojednávají o brigádách v místním JZD, o činnosti pionýrské organizace, o školních besedách, slavnostech a oslavách, sportovních soutěží a STM (soutěž tvořivosti mládeže). Velká pozornost je věnována stavu budov, kde v důsledku silných únorových mrazů zamrzly záchody a vodovodní potrubí. Popraskalo i obvodové zdivo. V důsledku toho byly pololetní prázdniny prodlouženy na tři týdny.
V kronice je poznámka o podzimní výpomoci učitelů při nočních výmlatech obilí v místním JZD.


Zadní řada zleva: Tř. učitel J. Kvíčala, J. Melcher, Zd. Rippel, L. Malý, V. Valdman, P. Smola, J. Janeček, J. Sacher, J. Jarolímek, J. Prexl, E. Hodulík, L. Novák, K. Flosman.
Prostřední řada zleva: Zd. Fous, Št. Tvarožka, Kubeček, J. Zimprich, J. Dolejší, M. Kutilová, M. Popel, Fr. Vlček, P. Bíza, L. Reitmajer.
Vpředu zleva: J. Janečková, Zd. Rozročilová, L. Škardová, Zd. Veberová, M. Nováková, Vl. Nováková, ?, J. Roztočilová, Bl. Švarcová, M. Naušová.


Sedící zleva: A. Nováková, J. Babková, Muchková, M. Fořtová, E. Pihlerová, D. Zelenková, V. Vondrysková, J. Valdmanová, Melchrová.
Prostřední řada zleva: Jarolím, J. Bulka, Š. Heřman, L. Šírek,, J. Korec, J. Chroust, J. Hofmaister, J. Uhlík, Vlček, Weber.
Zadní řada zleva: V. Kindelman, Novák, Petráň, J. Voska, M. Pytel, K. Jonáš, J. Szabo, Kindelman, V. Barták.

Horní řada zleva: Jaroslav Dolejší - tř. učitel, V. Kašák, K. Mandák, B. Jílek, Ed. Kvíčala, J. Jílek, L. Janda, Zd. Hofman, M. Kubeček.
Prostřední řada zleva: M. Bejvlová, M. Jílková, M. Dolejšová, Vl. Fridrychová, Krýsl, J. Hyďha, J. Hyďha, M. Karas.
Dole zleva: Zd. Kolářová, Zd. Dudová, L. Hynčíková, M. Knězová, J. Kolářová, M. Kohoutová, E. Holečková, H. Heřmanová.

Horní řada zleva: Marie Kučerová - tř. učitelka, Pojar, M. Šíma, V. Pitel, Fr. Seidl, J. Vondrovský, J. Vlach, Fr. Rajtmajer.
Prostřední řada zleva: L. Taitl, L. Novák, J. Přerost, M. Valdhauserová, Zd. Pitel, K. Vávra, V. Smolík.
Dole zleva: M. Štěpánková, B. Weberová, A. Zelená, M. Vilhelmová, St. Pohlová, H. Svátková.


Seznam žáků třídy 9. A: Miroslav Potužák, Bohuslava Jílková, Jiří Köpl, Marie Bejvlová, Olga Jarolímková, Hana Holubová, Pavel Kotal, Dagmar Chroustová, Josef Heřman, J. Jelínková, Marie Kodýdková, Pavel Kolář, Marie Jarošíková, Jaroslav Hána, Alena Fořtová, Karel Höfler, Vlasta Kolářová, J. Holečková, Helena Jílková, Jan Babka, Václav Levý, Marie Knězová, Marie Bednářová, Karel Lajpold, Marie Adamovská, Libuše Hošková, Václav Kislinger, Zdena Frančíková ?, Pavel Bříza?

Školní rok 1963/64. Stav učitelstva a žactva školy v Kolinci

Zpět

Ředitel školy: Jaroslav Drachovský, zástupce ředitele: Karel Kondr.
Učitelé:
1. stupeň: Jiřina Krupová, Josef Kvíčala, Anna Švábová, Jaroslava Pokorná, Marie Marková.
2. stupeň: Marie Kučerová (do dubna 1964), Jan Trojan, Marie Kaňáková, Marie Králová, Antonín Smola, Marie Kondrová, František Štván, Marie Němcová, Jan Jílek (od dubna 1964). Václav Hořica odešel 1.9.1963 do důchodu.
Marie Kučerová, dlouholetá skupinová vedoucí pionýrské organizace naší školy, odchází do ZŠ Nejedlého (Masarykova ZŠ) Sušice.
Vychovatelkou školní družiny je Růžena Kazdová.


Stojící zleva: St. Nováková, tř. uč. J. Kvíčala, K. Kondr, Zd. Němec, Fr. Kučera, Jos. Voska, Zd. Trnka, V. Turner, J. Szabo, M. Vlasáková, R. Smaha, D. Housarová, O. Varcoller, E. Flosman, M. Pruner.
Prostřední řada zleva: Zd. Krýslová, V. Bláhová, B. Pintířová, Vl. Malá, H. Sovová, A. Rupertová.
Přední řada zleva: K. Vondrovský, Klouda, J. Zelený, V. Císař, M. Hlůžková, Zd. Matějovicová.
Na fotografii chybí J. Pavlíková.Zleva horní řada: Št. Krupa, E. Fořt, ?, ?, Fr. Kohout, ?, V. Jarošík, St. Gregor, Fr. Kněz.
Prostřední řada zleva: tř. uč. M. Kondrová, ?, ?, M. Krejčová, Frydrychová, J. Šlaisová, Kubečková, ?, K. Kubát, V. Aschenbrener.
Vpředu zleva: Hosnedlová, ?, Sedláková, Kopačková, Sedláková, M. Ausprunková, ?, J. Brejchová.

Školní rok 1964/65. Stav učitelstva a žactva školy v Kolinci

Zpět

Ředitel školy: Jaroslav Drachovský, zástupce ředitele: Karel Kondr.
Učitelé:
1. stupeň: Jiřina Krupová, Josef Kvíčala, Anna Švábová, Jaroslava Pokorná, Marie Marková.
2. stupeň: Jan Trojan, Jaroslav Dolejší, Marie Kaňáková, Josefa Valdhauserová-Chroustová, Antonín Smola, Marie Kondrová, František Štván, Miroslava Folejtarová, Jan Jílek.
Od 1.září 1964/65 spojena první a druhá třída, ve kterých vyučuje Anna Švábová. Jiřina Krupová vyučuje na obecné škole v Jindřichovicích (do 1.12.1964).
1.12.1964 odchází vychovatelka Růžena Kazdová a na její místo je přeřazena A. Švábová. Po ní přebírá spojené třídy opět Jiřina Krupová.


Sedící zleva: Pangrácová, Němečková,M. Holubová, Kopelentová, J. Housarová, Ludvíková, Turnerová, Sýkorová, M. Švarcová, Bl. Matoušová.
Druhá řada zleva: B. Pintíř, M. Kotalová, Holečková, B. Krýslová, V. Suková, Kubíková, Jozová, A. Kotalová, Vl. Kodýdková, Pojarová, Jílková, Kindelmanová, Hošková, A. Stach.
Třetí řada zleva: Třídní učitel Jan Trojan, Hlinka, Potužák, J. Novák, Vl. Honzík, J. Roztočil, Zd. Fořt, Kindelman, B. Jarošík, Jílek, J. Sova, J. Faltýn, Zajíc, J. Kovářík, Votýpka, Matějíček, J. Novák, J. Vaněček.
Na fotografii chybí: Pavlíková, Němcová, M. Kindelmanová, Krýslová.

Zajímavosti ze školní kroniky - návštěva bývalého velitele partyzánské skupiny

Zpět

12.května 1965 u příležitosti oslav 20. výročí osvobození vlasti navštívil naši školu bývalý poručík a velitel partyzánské skupiny Vorobjev. Pobesedoval se žáky školy a na památku provedl zápis do školní kroniky.

Volný překlad: „Po dvaceti letech jsem navštívil Kolinec, který je pro mě druhou vlastí.” Podpis: Vorobjov

Školní rok 1965/66. Stav učitelstva a žactva školy v Kolinci

Zpět

Ředitel školy: Jaroslav Drachovský, zástupce ředitele: Karel Kondr
Učitelé:
1. stupeň: Jiřina Krupová, Anna Švábová, Jaroslava Pokorná, Marie Marková.
2. stupeň: Jan Trojan, Marie Kondrová, Josefa Chroustová, Jan Jílek, František Štván, Jaroslav Dolejší, Marie Chalupská, Antonín Smola.
Od 1.9.1965 je převeden na vychovatele školní družiny Josef Kvíčala, který zároveň zastává funkci hospodáře školní jídelny.

Změny ve školském obvodě. Odchod ředitele školy do důchodu

Zpět

Dne 31.8.1965 byla uzavřena ZDŠ 1.-5. v Čermné. Zároveň od 1.září navštěvují pátou třídu i žáci ze ZDŠ 1.-4. v Jindřichovicích.

31.července 1966 odchází do důchodu po 14-ti letém funkčním období ředitel školy Jaroslav Drachovský.

Školní rok 1966/67. Nový ředitel a zástupce ředitele školy. Stav učitelstva a žactva školy v Kolinci

Zpět

Od 1.8.1967 jmenován novým ředitelem školy Karel Kondr. Zástupcem ředitele školy se stává Petr Trčka, který byl 13 let ředitelem školy v Jindřichovicích.
Učitelé:
1. stupeň: Anna Švábová, Jiřina Krupová, Jaroslava Pokorná, Marie Marková. 2. stupeň: Jan Trojan, Marie Kondrová, Josefa Chroustová, Jan Jílek, František Štván, Jaroslav Dolejší, Antonín Smola, Marie Bradová a Hana Šofrová.
Uvolněnou skupinovou vedoucí s úvazkem 10 hod. týdně je Hana Šofrová.
Vychovatelem školní družiny je Josef Kvíčala.
Žáci 3. a 4. třídy: Pokorná, Oudová, Odehnalová, Prunerová, Štiková, J. Pokorný, Honzík, Hošková, St. Vrba, Hošková, Prais, St. Pytel, Fr. Frančík, Kovaříková, Marvalová, M. Melchr, Matějovicová, M. Kocum, Pavlíková, Lašková, Adamovská, Sejpková, Kašáková, Sachr, M. Onder, Boublík, Korcová, Fr. Blahouš.

Sedící zleva: J. Rendlová, M. Hlinková, Vl. Svobodová, M. Ulrychová, Zd. Šímová, Zd. Rupertová, M. Vondrovská, J. Pavlíková, A. Nováková, H. Rendlová, M. Nováková, E. Odehnalová, M. Oudová.
Stojící zleva: J. Suda, J. Poledník, P. Němec, Fr. Pintíř, V. Pytel, J. Prexl, Fr. Szabó, M. Valdhauser, P. Vaněček, M. Uhlík, V. Velíšek, M. Rendl, Fr. Preis.

Stručně ze školní kroniky

Zpět

Ve dnech 21. – 26.září 1966 se konalo v jihočeském kraji a na Šumavě velké vojenské cvičení armád Varšavské smlouvy s názvem “Vltava“ za účasti armád SSSR, ČSSR, NDR a MLR. Od 1.února 1967 zavedeny volné soboty a to každá sudá v měsíci.

V tomto školním roce se žáci činili ve sběru léčivých bylin. Žáci sebrali celkem 273kg bylin, čímž byl závazek pionýrské skupiny překročen asi o 30kg!

Zahájení příprav na rekonstrukci školy:
- 22.prosince 1966 bylo ukončeno stravování ve školní jídelně. 3. ledna 1967 se začali žáci i učitelé stravovat v závodní jídelně závodu Šumavan.
- byla zahájena výstavba montovaného objektu pro náhradní učebny u budovy čp. 112, zároveň výstavba skladu pro učební pomůcky. Přípravné práce byly prováděny v akci “Z“ za pomoci občanů, učitelů i žáků vyšších ročníků naší školy.
- 2.ledna 1967 byla zahájena rekonstrukce západního křídla budovy čp. 1
- do 1. července byla celá budova školy v čp. 1 vyklizena a předána pracovníkům firmy OSP Klatovy, kteří zahájili celkovou rekonstrukci budovy čp. 1.


Stojící zleva: A. Rupertová, O. Varcoller, M. Tajtl, J. Szabo, V. Zahrádka, P. Prosr, J. Ouda, V. Matějíček, V. Nauš, P. Holeček, V. Císař, Zd. Trnka, K. Vondrovský, V. Turner, J. Vozka, K. Kondr, M. Vlasáková.
Prostřední řada zleva: J. Fořtová, Zd. Krýslová, M. Gregorová, D. Burcalová, V. Bláhová, tř. uč. J. Jílek, D. Housarová, B. Pintířová, Vl. Malá, St. Nováková, A. Bořánková.
Sedící zleva: M. Pruner, Zd. Němec, J. Zelený, J. Potužák, E. Hodan, J. Vávra, V. Vitanovský, J. Vojtíšek, E. Flosman, J. Bulka, V. Zajíc.


Stojící vzadu zleva: J. Zzabo, J. Uhlík, Vlasák, J. Voska, Fr. Boublík, Jarolím, Slunčík, J. Hofmaister, Holeček, Sejpka, Kindelman, Chroust.
Třetí řada zleva: Praisová, Vojtová, Vodičková, Nováková, Melchrová, M. Machová,, Kirchnerová, Babková, Jílková, Hraničková, D. Zelenková, Rajtmajerová, Zíbarová, Vondrysková, Valdmanová, E. Pihlerová, Hasnedlová, M. Fořtová, Dražková, Kolářová, Kolbeková.
Sedící učitelé zleva: A. Smola, J. Trojan, M. Marková, J. Krupová, H.Šofrová, řed. školy K. Kondr, M. Kondrová, J. Pokorná, M. Bradová, J. Chroustová, J. Jílek, J. Dolejší (tř. uč. 9. B), Fr. Štván (tř. uč. 9. A).
Sedící zleva: Bernatík, Joza, ?, J. Korec, V. Barták, J. Beneš, St. Valvoda, Št. Heřman, Cemper, Novák.
Školní rok 1967/68 – školní rok výuky v provizorních prostorách. Stav učitelstva a žactva školy v Kolinci

Zpět

Nová montovaná dřevěná budova za čp. 112 poskytla učebny pro 4 třídy. Zbytek tříd a celý 1. stupeň, včetně sborovny a ředitelny, se vešel do budovy čp. 112. Po dokončení rekonstrukce budovy čp. 1 (škola) v r. 1969 byl objekt předán mateřské škole.

Stav učitelstva a žactva školy v Kolinci

Ředitel školy: Karel Kondr, zástupce ředitele: Petr Trčka.
Učitelé:
1. stupeň: Anna Švábová, Jiřina Krupová, Jaroslava Pokorná, Marie Marková, Emilie Kohoutová.
2. stupeň: Josefa Chroustová, Jan Jílek, František Štván, Jaroslav Dolejší, Jan Trojan, Marie Kondrová, Antonín Smola.
Nově ustanoveni: Zdena Krátká, Marie Vávrová, František Košťálek ml.
Uvolněnou skupinovou vedoucí s úvazkem 10 hod. týdně je Zdena Krátká.
Vychovatelkou školní družiny je Ludmila Boublíková.Zajímavosti ze školní kroniky

Zpět

Týdenní lyžařský kurz v Hojsově Stráži v únoru 1968 za účasti 20 žáků a 2 učitelů.
Literárně dramatický oddíl PO (pionýrské organizace) za vedení uč. Zdeny Krátké dal do pořádku loutkové divadlo. Opravil loutky a kulisy a během školního roku sehrál čtyři představení pro žáky 1.-5. ročníku.
Politické události v lednu roku 1968 jsou popisovány velmi stroze. Stejně tak změny ve vládě i jmenování Ludvíka Svobody dne 30.dubna 1968 novým prezidentem republiky.

Konec školy v Mlázovech

Zpět

Pro malý počet dětí byl ukončen školním rokem 1967/68 provoz ZDŠ 1.-5.ročník v Mlázovech.

Školní rok 1968/69. Zápisy ve školní kronice bez komentáře

Zpět

Ze školní kroniky:
Úvod: „V noci z 20. na 21. srpna vstoupila vojska Varšavské smlouvy na území ČSSR, aby naši republiku ochránila před kontrarevolucí. Protože vojska Sov. svazu, NDR, Polska, Bulharska a Maďarska nebyla žádným z našich vedoucích státních a stranických činitelů k nám pozvána a protože nám nebyl nic známo, považuje náš lid obou národů toto obsazení za neopodstatněné, za zasahování do suverenity našeho státu.“

Zápis na konci šk. roku: „ Ještě před 21.srpnem byl s. A. Dubček několikráte vedoucími státníky social. států upozorňován, že se v našem státě dostaly do pohybu protisocialistické síly, které snaží ČSSR odtrhnout od socialistického tábora. Bylo mu také známo, nezakročí-li proti těmto silám ÚV KSČ sám, vstoupí vojska Varšavské smlouvy na naše území, aby socialismus v naší zemi ochránila. Není proto správné nazývat obsazení našeho státu okupací, ale naopak ochranou proti antisocialistickým silám.“

Stav učitelstva a žactva školy v Kolinci

Zpět

Ředitel školy: Karel Kondr, zástupce ředitele: Petr Trčka.
Učitelé:
1. stupeň: Anna Švábová, Jiřina Krupová, Jaroslava Pokorná, Marie Marková, Emilie Kohoutová.
2. stupeň: Marie Chalupská, František Košťálek, Jan Jílek, František Štván, Jaroslav Dolejší, Marie Vávrová, Jan Trojan, Marie Kondrová, Antonín Smola, Zdena Krátká.
Vychovatelkou školní družiny je Ludmila Boublíková.


Všechny soboty volné, změna pracovních úvazků

Zpět

Od 1.září 1968 jsou zavedeny všechny soboty volné a tak i ve školství se přechází k pětidennímu výukovému týdnu s pracovní náplní pro učitele 1.-5. ročníku 23 hodin a 6.-9. ročníku 21 hodin týdně.

Lípa svobody

Zpět

U příležitosti 50. výročí vzniku naší republiky dne 28.října 1968 byla před školou čp. 1 zasazena Lípa svobody. Účast na této akci byla ze strany občanů Kolince velice nízká.

Diferenciace žáků 9. tříd

Zpět

Ve školním roce 1968/69 byli poprvé žáci 9. tříd rozděleni podle prospěchu a zájmu na třídu studijní a praktickou. Zařazení do tříd bylo s rodiči žáků předem projednáno.

Školní rok 1969/70 - historický mezník ve školství v Kolinci

Zpět

Budova čp. 1 v Kolinci konečně splňuje požadavky moderní školy. Vyučování bylo zahájeno 1. září 1969 i přesto, že některé práce nebyly zcela hotovy. Proto se slavnostní předání a otevření školy konalo až 4. října 1969. Za velké účasti rodičů, dětí a hostů přivítal přítomné ve 14 hodin ředitel školy Karel Kondr. Předseda MNV Jaroslav Krůs poděkoval všem, kteří se podíleli na přestavbě školy. Slavnostní otevření budovy provedl Jaroslav Zajíc (bývalý ředitel měšťanské školy v Kolinci), toho času vedoucí odboru školství KNV v Plzni. Následovala prohlídka školy. Rodiče i hosté neskrývali údiv a nadšení.

Stav učitelstva a žactva školy v Kolinci

Zpět

Ředitel školy: Karel Kondr, zástupce ředitele: Petr Trčka.
Učitelé:
1. stupeň: Anna Švábová, Jiřina Krupová, Jaroslava Pokorná, Marie Marková, Emilie Kohoutová, Marie Koppová.
2. stupeň: Marie Chalupská, František Košťálek, František Štván, Jaroslav Dolejší, Marie Vávrová, Jan Trojan, Marie Kondrová, Antonín Smola, Zdena Krátká.
Vychovatelkou školní družiny je Ludmila Boublíková.
Nový školník a topič: 1.srpna 1969 nastoupil na školu Karel Brůha a Anna Brůhová z Velhartic. V přízemí čp. 1 získali školní byt.

V průběhu let 1960 – 1970 působili na naší škole:

Zpět

Ředitel školy: Jaroslav Drachovský, od 1.8.1967 Karel Kondr.
Zástupce ředitele: Karel Kondr, od 1.8.1967 Petr Trčka.
Učitelé:
1. stupeň: Anna Švábová, Jiřina Krupová, Frant. Košťálek (do 31.7.1960), Josef Kvíčala, Jaroslav Boublík (13.2.-31.5.63), Emilie Kohoutová, Marie Marková, Jaroslava Pokorná, Marie Koppová (od 1.9.1969)
2. stupeň: Marta Faloutová, Antonín Smola, Marie Kondrová, Marie Kučerová (do 31.3.1964), Josef Bauer, Hana Ondřejová, Jarmila Havelková, Jan Trojan (od 1.9.1960), Jaroslav Dolejší (od 1.9.1961), Zdeňka Vaňková-Havlíková, Václav Hořica (do 1.9.1963), Marie Kaňáková, František Štván (od 1.9.1963), Marie Němcová, Jan Jílek (od dubna 1964), Marie Králová, Josefa Valdhauserová-Chroustová (od 1.9.1964), Miroslava Folejtarová (od 1.9.1964), Marie Chalupská(od 1.9.1965) , Marie Bradová (od 1.9.1966), Hana Šofrová (od 1.9.1966), Zdena Krátká (od 1.9.1967), Marie Vávrová (od 1.9.1967).
Školní družina: František Raba (do 31.3.1961), Růžena Kazdová (do 30.11.1964), Anna Švábová, Josef Kvíčala (od 1.9.1965), Ludmila Boublíková (od 1.9.1967).

Zpět

Přehledy počtu žáků a tříd 1950 - 1970


Úvod